ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 1 – Εφαρμογή

1.1 Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω (“Όροι & Προϋποθέσεις”) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών) υπηρεσιών που προσφέρονται (μέσω διαδικτύου) από την C-Traffic μέσω του δικτύου κάθε φορέα παροχής κινητής τηλεπικοινωνίας (“Φορέας παροχής”) με τον οποίο ο Τελικός χρήστης διατηρεί συνδρομή (“Συνδρομή Κινητής Τηλεφωνίας”), ανεξάρτητα από το αν οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται περαιτέρω ή όχι στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις. Οι (πολυμεσικές) υπηρεσίες που προσφέρονται (μέσω διαδικτύου) από την C-Traffic μπορεί να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) παιχνίδια, μηνύματα κειμένου, ήχους ή/και αρχεία εικόνας ή/και παρόμοιες υπηρεσίες (“Υπηρεσίες Περιεχομένου”) που παρέχονται από το δίκτυο του Φορέα παροχής μέσω Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων (“ΡSMS”), GPRS”, 3G” ή άλλων μέσων.

1.2 Καμία εξαίρεση από αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις δεν θα ισχύει, με την εξαίρεση πρότερης ρητής γραπτής συγκατάθεσης από την C-Traffic για τη συγκεκριμένη σύμβαση.

Άρθρο 2 – Παροχή υπηρεσιών περιεχομένου

2.1 Ο τελικός χρήστης αιτείται την Υπηρεσία Περιεχομένου από την C-Traffic. Η Υπηρεσία Περιεχομένου παρέχεται στον Τελικό χρήστη μέσω της υπηρεσίας και του δικτύου του Φορέα παροχής.

Άρθρο 3 – Χρεώσεις

3.1 Η Fun2quiz δεν σχετίζεται, χορηγείται ή υποστηρίζεται από κανένα από τα προϊόντα που παρουσιάζονται και καμία εμπορική εταιρεία. Τα εμπορικά σήματα, τα σημεία εξυπηρέτησης, τα logos (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χαρακτηριστικών ονομάτων προϊόντων και εμπορικών εταιρειών) είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

3.2 Οι χρεώσεις (“Χρεώσεις”) δηλώνονται στην τοποθεσία στο web αναλόγως εάν πρόκειται για (i) συνδρομές στις Υπηρεσίες Περιεχόμενου, (ii) πιστωτικές μονάδες λήψης (“Υπηρεσία Club”) και (iii) μεμονωμένες παραγγελίες. Στην περίπτωση κανονικής συνδρομής, οι χρεώσεις χρεώνονται στο λογαριασμό συνδρομητή από το Φορέα παροχής, στην περίπτωση προπληρωμένης συνδρομής, οι χρεώσεις παρακρατούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο του Τελικού χρήστη. Ο Τελικός χρήστης διά του παρόντος παραχωρεί ρητώς την άδειά του για χρέωση και δεσμεύεται για την πλήρη αποπληρωμή των Χρεώσεων.

Άρθρο 4 – Αλλαγές τιμών

4.1 Η C-Traffic διατηρεί πάντα το δικαίωμα αλλαγής μονομερώς και οποτεδήποτε, οποιασδήποτε ή όλων των τιμών ύστερα από πρότερη ανακοίνωση στην τοποθεσία στο web και στην περίπτωση τελικών χρηστών με συνδρομή, ύστερα από ανακοίνωση μέσω SMS.

Άρθρο 5 – Λήξη και Ακύρωση

5.1 Η Λήξη της Υπηρεσίας Περιεχομένου μπορεί πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τοποθεσία στο web.

5.2 Εάν (α) ο Τελικός χρήστης παραλείψει την πληρωμή των Χρεώσεων εντός της δηλωμένης περιόδου στη συνδρομή Κινητής τηλεφωνίας του με το Φορέα παροχής ή (β) η C-Traffic (i) έχει λόγους να πιστεύει πως ο Τελικός χρήστης ενεργεί ή έχει ενεργήσει κατά παράβαση αυτών των Όρων & Συνθηκών ή των Όρων & Συνθηκών Περιεχομένου ή (ii) ζητείται ρητά από το Φορέα παροχής να πράξει ανάλογα, τότε η C-Traffic μπορεί να ακυρώσει άμεσα όλες τις Υπηρεσίες Περιεχομένου προς τον Τελικό χρήστη.

5.3 Η C-Traffic δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Τελικό χρήστη ή/και τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα της λήξης της Υπηρεσίας Περιεχομένου για τους προαναφερθέντες λόγους.

5.4 Στην περίπτωση λήξης των Υπηρεσιών Περιεχομένου προς τον Τελικό χρήστη, ο Τελικός χρήστης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης πιθανών υπόλοιπων Υπηρεσιών Περιεχομένου ή πιστωτικών μονάδων λήψης σε μια συνδρομή.

Άρθρο 6 – Πνευματικά Δικαιώματα

6.1 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, όλες οι ευρεσιτεχνίες, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαιώματα σχεδίων, δικαιώματα μοντέλων ή/και άλλα (πνευματικά) δικαιώματα που αφορούν στις Υπηρεσίες Περιεχομένου ή/και την Τοποθεσία στο web, αποτελούν ιδιοκτησία της C-Traffic, των προμηθευτών της ή άλλων νόμιμων κατόχων.

6.2 Η C-Traffic προμηθεύει τον Τελικό χρήστη με το περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και ελεύθερα ανακαλούμενο δικαίωμα χρήσης για τη λήψη, παραλαβή ή/και προβολή Υπηρεσιών Περιεχομένου.

6.3 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την C-Traffic, ο Τελικός χρήστης απαγορεύεται ρητώς να αναπαράγει, τροποποιήσει, εκτελέσει, μεταφέρει, διανείμει, πουλήσει, δημιουργήσει παράγωγα προϊόντα ή χρησιμοποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις Υπηρεσίες Περιεχομένου που έχει λάβει, διαφορετικά από τους τρόπους και για τους σκοπούς για τους οποίους έχει συμφωνήσει ρητά γραπτώς η C-Traffic.

6.4 Ο Τελικός χρήστης αποζημιώνει την C-Traffic και αποδέχεται την ευθύνη έναντι της C-Traffic για τις συνέπειες παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων της C-Traffic ή τρίτων μερών, οι οποίες προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση υπηρεσιών περιεχομένου.

Άρθρο 7 – Ευθύνη

7.1 Η χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου και της Τοποθεσίας στο web της C-Traffic διεξάγεται κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του Τελικού χρήστη. Η C-Traffic καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου. Η C-Traffic δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι Υπηρεσίες Περιεχομένου ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Τελικού χρήστη, ούτε πως η λήψη, παραλαβή ή/και προβολή των Υπηρεσιών Περιεχομένου θα είναι χωρίς διακοπές ή σφάλματα.

7.2 Ο Τελικός χρήστης αναγνωρίζει πως υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας, όπως οι Υπηρεσίες Περιεχομένου, υπόκεινται στη δυνατότητα εδραίωσης ή/και συντήρησης μιας σύνδεσης, πως η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί να μην είναι ισότιμη ή επαρκής σε κάθε τοποθεσία και στιγμή και πως οι Υπηρεσίες Περιεχομένου μπορεί να επηρεάζονται αρνητικά ή να τίθενται προσωρινά εκτός διαθεσιμότητας λόγω παρεμβολών που προκαλούν φυσικοί παράγοντες (σήραγγες, βουνά, κτίρια κ.λπ.) ή λόγω τροποποιήσεων ή συντήρησης στο δίκτυο του Φορέα παροχής.

7.3 Εάν οποιαδήποτε στιγμή ο Τελικός χρήστης δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει απρόσκοπτη χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου, αυτό δεν θα οδηγήσει σε καμία περίπτωση σε οποιοδήποτε δικαίωμα μείωσης των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Περιεχομένου, ούτε σε δικαίωμα επιστροφής πληρωμών που έχουν ήδη καταβληθεί.

7.4 Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί η C-Traffic υπεύθυνη για ζημιές κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων μολύνσεων του υλικού ή/και λογισμικού του Τελικού χρήστη που προκύπτει από την πρόσβαση στην τοποθεσία στο web ή τη χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου ή Υπηρεσιών Περιεχομένου που έχουν ληφθεί, συμπεριλαμβανομένου του υλικού και λογισμικού που απαιτείται για τη σύνδεση με τις Υπηρεσίες Περιεχομένου. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Τελικού χρήστη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πιθανής ζημιάς αυτής της φύσης.

7.5 Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, στην περίπτωση που η C-Traffic θεωρηθεί υπεύθυνη για να αποζημιώσει τον Τελικό χρήστη για οποιοδήποτε λόγο για άμεση ή αποθετική ζημιά κάθε είδους, η αποζημίωση αυτή δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την αξία τιμολογίου των Υπηρεσιών Περιεχομένου που φέρονται να έχουν προκαλέσει τη ζημιά.

7.6 Τα περιεχόμενα της τοποθεσίας στο web έχουν αναπτυχθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, η C-Traffic δεν μπορεί να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με τη φύση, ακρίβεια ή περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών. Η C-Traffic δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σφάλματα, παραλείψεις, ανακρίβειες, παρερμηνείες, καθυστερήσεις ή μη έγκυρες παραγγελίες ή ειδοποιήσεις σύμφωνα με τη χρήση του Internet ή του εφαρμοστέου σημείου πληροφορίας.

7.7 Ο Τελικός χρήστης ευθύνεται για την αποστολή μολυσμένων μηνυμάτων προς στην C-Traffic και θα αποζημιώσει την C-Traffic έναντι κάθε άμεσης ή αποθετικής ζημιάς προκύπτει από την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων.

Άρθρο 8 – Επεξεργασία Πληροφοριών

8.1 Προκειμένου να παρέχει Υπηρεσίες Περιεχομένου στον Τελικό χρήστη, η C-Traffic συγκεντρώνει και κατέχει ορισμένα προσωπικά δεδομένα και δεδομένα κίνησης σχετικά με τον Τελικό χρήστη, τα οποία θα χρησιμοποιεί η ίδια ή κατά τα συνεργαζόμενα με αυτήν πρόσωπα για τους εμπορικούς τους σκοπούς.

8.2 Η C-Traffic θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Τελικού χρήστη αποκλειστικά όπως περιγράφεται στη δήλωση απορρήτου της, η οποία μπορεί να προβληθεί και ληφθεί από την τοποθεσία στο web. Ανά πάσα στιγμή η C-Traffic θα επεξεργάζεται πληροφορίες του Τελικού χρήστη σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς απορρήτου. Ο τελικός χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην προαναφερθείσα επεξεργασία.

Άρθρο 9 – Επιλογή Εφαρμοστέου Δικαίου

9.1 Για την επίλυση κάθε διαφοράς, που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα είναι αποκλειστικώς αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 10 – Τελικές Διατάξεις

10.1 Η C-Traffic διατηρεί μονομερώς και οποτεδήποτε το δικαίωμα μεταβολής αυτών των Όρων & Προϋποθέσεις ανά διαστήματα. Οι αλλαγές θα πρέπει να κοινοποιούνται στους συνδρομητές μέσω δημοσίευσης στην τοποθεσία της C-Traffic στο web. Οι αλλαγές αυτές θεωρούνται ως αποδεκτές στο σύνολό τους , εφόσον οι συνδρομητές συνεχίσουν τη χρήση ή λήψη των Υπηρεσιών Fun2quiz ύστερα από την δηλωμένη περίοδο στην οποία θα πραγματοποιούνται οι αλλαγές αυτές.

10.2 Σε περίπτωση σύγχυσης κατά την ερμηνεία παραπλήσιων όρων θα ισχύει ο μεταγενέστερος .

10.3 Η C-Traffic έχει την επίσημη έδρα της στο Άμστερνταμ, όπου είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 34233120. Η αποστολή της αλληλογραφίας αναφορικά με τις Υπηρεσίες Περιεχομένου ή αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις θα πρέπει να γίνεται στη διεύθυνση Conversion Traffic B.V., H.J.E. Wenckebachweg 200, 1096 AS Άμστερνταμ, Ολλανδία ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: [email protected] Ο αριθμός τηλεφώνου είναι: 2103009942.

10.4. Στην Ελλάδα η υπηρεσία παρέχετε μέσω της τεχνικής υποδομής και των 5ψηφίων κωδικών της DIMOCO Europe GmbH η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ. DIMOCO Europe GmbH, Campus 21, Europaring F15/302, A-2345 Brunn/Gebirge, www.dimoco.eu. CCL 2103009942, [email protected]

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΝΩΣΕΩΝ FUN2QUIZ (54555)

Η εταιρεία με την επωνυμία “C-Traffic” έχει την επίσημη έδρα της στο Άμστερνταμ, όπου είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 34233120, (εφεξής C-Traffic ή/και Εταιρεία) διοργανώνει ένα παιχνίδι (εφεξής ο Διαγωνισμός) που θα πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρία www.fun2quiz.com (εφεξής το site) με έπαθλα, (εφεξής το Δώρο(α) / Έπαθλο(α) που θα αντιστοιχούν σε ισάριθμους νικητές σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα. Ο παρόν διαγωνισμός διεξάγεται σε συνεργασία με συνεργαζόμενες εταιρείες με αυτήν.

Σκοπός των παρόντων ειδικών όρων (εφεξής οι Ειδικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερομένου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η διαγωνιστική περίοδος για κάθε προωθητική σελίδα διαρκεί τρεις μήνες, 1η Σεπτεμβρίου 2017 – 30 Νοεμβρίου 2017.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι συμμετέχοντες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία . Ο χρήστης ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο site και καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του (msisdn), αποδεχόμενος τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Στη συνέχεια θα λάβει δωρεάν μήνυμα με έναν κωδικό PIN που θα πρέπει να καταχωρήσει σε συγκεκριμένο πεδίο της ιστοσελίδας ώστε να επιβεβαιώσει την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, την εγγραφή του στην συνδρομητική υπηρεσία καθώς και να δηλώσει την αποδοχή των όρων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν υπάρχει επιπλέον κόστος αφού η συμμετοχή στο παιχνίδι γίνεται στο πλαίσιο της ενεργοποιηθείσας ομώνυμης συνδρομητικής υπηρεσίας ,της οποίας η χρέωση ανέρχεται σε 2,08€ ανά SMS που θα λαμβάνεται από τον 5ψήφιο κωδικό 54555, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Tελική τιμή μηνύματος.  Τα δωρεάν μηνύματα (κωδικός ΡΙΝ, μήνυμα καλωσορίσματος , μηνιαία ενημέρωση, επιβεβαίωση διαγραφής) θα αποστέλλονται από τον κωδικό 54578. Δεν είναι δυνατή η αποστολή μηνύματος από τον χρήστη σε αυτόν τον κωδικό. Ο αριθμός κλήσης (MSISDN), μέσω του οποίου αποστάλθηκε το SMS, θα καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρείας.

Όλα τα SMS (γραπτά μηνύματα) που αποστέλλονται από τον συνδρομητή, θα χρεωθούν σε εκείνον μέσω του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τις τυπικές χρεώσεις. Οι εν λόγω χρεώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανά πάροχο. Ο κάθε συμμετέχων θα μπορεί συμμετάσχει στο διαγωνισμό διατηρώντας ενεργή τη συνδρομητική υπηρεσία Fun2quiz τουλάχιστον για την διάρκεια της διαγωνιστικής περιόδου. Εξαιρούνται της συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία, των θυγατρικών και εξαρτώμενων από αυτήν εταιρείες, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών.

Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς και οποτεδήποτε το δικαίωμα μεταβολής των όρων, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στο www.fun2quiz.com. H ανακοίνωση του τελικού νικητή του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί άμεσα στη δικτυακή σελίδα της Εταιρείας, www.fun2quiz.com

3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιλογή του καλύτερου παίκτη και την απονομή του βραβείου είναι:

Η υπηρεσία FUN2QUIZ είναι ένας διαδραστικός διαγωνισμός που πραγματοποιείται στο web ή στο mobile web. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την νίκη, αφορούν αποκλειστικά στις γνώσεις και τις δεξιότητες των διαγωνιζομένων (οποιοδήποτε στοιχείο αφορά ή επηρεάζεται από την τύχη αποκλείεται). Ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα μέσα σε web-τοποθεσία που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την υπηρεσία.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό έχει έναν προσωπικό σύνδεσμο (μόνο οι χρήστες που έχουν συνδρομή και πληρώνουν μπορούν να συνδεθούν), στον οποίο και  εμφανίζονται κατά σειρά κάθε εβδομάδα, δέκα (10) διαφορετικές ερωτήσεις. Απαντώντας στις ερωτήσεις, οι χρήστες μπορούν να κερδίσουν πόντους μέσω των σωστών απαντήσεων.

Κάθε εβδομαδιαίο κουίζ αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση  σας δίνει 100 πόντους, αλλά: κάθε δευτερόλεπτο που περνάει μέχρι να απαντήσετε στην ερώτηση , θα σας αφαιρεί έναν πόντο από το σύνολο των 100 πόντων που έχετε.

Ο στόχος κάθε συμμετέχοντα είναι να κερδίσει το βραβείο, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία απαντώντας στις ερωτήσεις σωστά και στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες συναγωνίζονται άλλους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν συνδρομή στην ίδια υπηρεσία στην χώρα τους.

Ο τελικός χρήστης που απάντησε σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις στο συντομότερο χρονικό διάστημα, σε κάθε γύρο, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού κερδίζει το βραβείο το οποίο προωθείται από την σελίδα εκ της οποίας έχει πραγματοποιήσει την συνδρομή του στην υπηρεσία.

Η διαγωνιστική περίοδος με βραβείο ένα iPhone 6S (16GB) διαρκεί τρεις μήνες

Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς από εκπρόσωπο της DIMOCO Europe GmbH.

Στο τέλος κάθε διαγωνισμού, το όνομα του νικητή θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα είναι τελικά και δεσμευτικά και δεν επιδέχονται διαπραγμάτευσης. Σημειώνεται ότι προς το σκοπό διαφάνειας της υπηρεσίας, χρήστης ο οποίος ήδη ανεδείχθη νικητής μία φορά, διατηρεί μεν το δικαίωμά του, όπως και οι υπόλοιποι συνδρομητές, να συνεχίσει την συνδρομή και την συμμετοχή του στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής και να διεκδικήσει το αντίστοιχο βραβείο για την επόμενη διαγωνιστική περίοδο .

Εντός 30 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη του διαγωνισμού, θα επικοινωνήσουμε, προσωπικά, με τον νικητή, μέσω του αριθμού του κινητού που χρησιμοποίησε για να γίνει συνδρομητής στην Υπηρεσία . H προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή θα διαρκεί πέντε εργάσιμες ημέρες , μετά το πέρας των οποίων , θα ξεκινά προσπάθεια επικοινωνίας με τον αμέσως επόμενο κ.ο.κ. Μετά την ενημέρωσή του ο νικητής έχει 5 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ενημέρωσής του, για να παραλάβει το βραβείο από τα γραφεία μας ή να ενημερώσει την DIMOCO Europe GmbH για την διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλεί το βραβείο (σε περίπτωση που ο νικητής κατοικεί εκτός Αθηνών). Εάν ο νικητής δεν παρέχει τη διεύθυνση για την αποστολή του βραβείου, ή αν δεν προσέλθει για την παραλαβή του στην ανωτέρω πενθήμερη προθεσμία από την ημέρα της ενημέρωσής του, χάνει το βραβείο και η DIMOCO Europe GmbH δεν είναι πλέον υποχρεωμένη να δώσει στον συγκεκριμένο νικητή το βραβείο. Σε αυτήν την περίπτωση, το βραβείο θα δοθεί στον νικητή της δεύτερης θέσης, ο οποίος θα έχει ομοίως 5 εργάσιμες ημέρες για να παραλάβει το βραβείο ή να ενημερώσει την DIMOCO Europe GmbH για την διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να σταλεί το βραβείο ως ανωτέρω κ.ο.κ.

Το βραβείο θα παραδίδεται στον νικητή εντός 30 ημερών από την στιγμή που η DIMOCO Europe GmbH θα έχει λάβει την διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να το παραδώσει.

Διατηρείται το δικαίωμα αντικατάστασης οποιουδήποτε βραβείου με άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Το βραβείο πρέπει να παραλαμβάνεται όπως προσφέρεται και δεν μεταβιβάζεται ή ανταλλάσσεται.

Η C-Traffic και η πάροχος DIMOCO Europe GmbH διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να ανακοινώσουν τα ονόματα και τον τόπο κατοικίας των νικητών και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις αυτών, σε οποιοδήποτε έντυπο, ηλεκτρονικό ή μη καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση των νικητών και χωρίς να χρειάζεται να τους ενημερώσει ή να τους καταβάλει οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

4. Η Εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, τα Έπαθλα/Δώρα οποτεδήποτε για λόγους εμπορικούς, τεχνικούς, λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για λόγους ανωτέρας βίας. Οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτάται ενημερώνοντας αναλόγως τους παρόντες όρους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.fun2quiz.com.

5. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τα Έπαθλα. Για οτιδήποτε χρειάζονται οι νικητές θα απευθύνονται στις εταιρίες/προμηθευτές που τα προσφέρουν, και οποιαδήποτε έξοδα, φόροι ή/και τέλη από την απόκτηση και χρήση των Επάθλων/Δώρων βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές.

6. Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή των Επάθλων να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτών, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.

Σε περίπτωση αδυναμίας παροχής του συγκεκριμένου βραβείου για λόγους που δεν αφορούν και δεν βαρύνουν την διοργανωτρια εταιρεία ,  θα παρασχεθεί βραβείο ίσης αξίας με το αθλοθετούμενο (ως ίση αξία νοείται η μέση λιανική τιμή του αθλοθετούμενου στην ελληνική αγορά κατά την συγκεκριμένη περίοδο).

7. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του Επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του Δώρου.

β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

γ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη.

δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου.

ε) σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος.

8. Κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού και η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο και για σκοπούς διαφήμισης. Ο τελικός αποδέκτης του Δώρου δεν δικαιούται να εγείρει καμία αξίωση κατά της Εταιρίας λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.

9. Μετά την εκπνοή του Διαγωνισμού και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Εταιρεία δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την Εταιρεία για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο νικητής δεν επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 2103009942.

11. Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής είναι ανήλικος, το δώρο του μπορεί να παραληφθεί μόνο από τον κηδεμόνα του, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

12. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι το περιεχόμενο όλων των υπηρεσιών είναι ψυχαγωγικό και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε συμπεριφορά του δεν μπορεί να βασίζεται στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό.

13. H εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα των πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις παρεχόμενες πληροφορίες αποδειχθεί ανακριβής

14. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό και τους παρόντες όρους μπορεί κάποιος να απευθύνεται: στη διεύθυνση Conversion Traffic B.V., H.J.E. Wenckebachweg 200, 1096 AS Άμστερνταμ, Ολλανδία ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 2103009942 και στο website: www.fun2quiz.com.

15. Οι εταιρείες που προσφέρουν τα έπαθλα είναι οι εξής:

Conversion Traffic B.V.

16. Παρέχεται, επιπλέον, από τον συμμετέχοντα η συναίνεσή της χρήσης, με κάθε θεμιτό τρόπο, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που προαιρετικώς δηλώθηκε, για την αποστολή διαφημιστικών/ενημερωτικών μηνυμάτων των εταιρειών που προσφέρουν τα έπαθλα